• Strefa ekonomii i zarządzania
    Strefa ekonomii
    i zarządzania

Podstawy rachunkowości

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
27. październik 2015
Kod:
5/EZ
Odsłon:
5638
Cena:
340,00 PLN za kurs
Wykładowca:
mgr Julita Fiedorczuk

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 30

Założenia i cele ogólne kursu

Głównym celem kursu „Podstawy rachunkowości” jest przedstawienie podstawowych pojęć i technik wykorzystywanych przy prowadzeniu ewidencji księgowej. Uczestnicy kursu zostaną również zapoznani z praktyczną aplikacją obowiązujących przepisów prawa bilansowego i zastosowaniem nabytych umiejętności w praktyce w ramach 10 zaproponowanych tematów

Program kursu

1. Klasyfikacja majątku i źródeł jego finansowania

2. Bilans jako podstawowe sprawozdanie finansowe

3. Podstawowe zasady prowadzenia rachunkowości.

4. Operacje i konto księgowe

5. Dokumentacja i ewidencja środków pieniężnych  i  rozrachunków

6. Dokumentacja i ewidencja obrotu materiałowego

7. Pojęcie, klasyfikacja i ewidencja aktywów trwałych

8. Udokumentowanie, ewidencja  i rozliczenie  kosztów

9. Dokumentacja oraz ewidencja wyrobów gotowych

10. Wynik finansowy- zasady jego tworzenia i podziału  

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu 

  • znajomość podstawowych zasad prowadzenia rachunkowości w jednostce gospodarczej i przepisów prawnych obowiązujących w tym zakresie
  • znajomość pojęć z zakresu finansów i rachunkowości takich, jak:  konto, wynik finansowy, zestawienie obrotów i sald, sprawozdanie finansowe
  • umiejętność stosowania prostych technik ewidencji działalności gospodarczej związanych z księgowaniem operacji gospodarczych na kontach bilansowych, jak i wynikowych. umiejętność ustalania wyniku finansowego i sporządzanie podstawowych sprawozdań finansowych
  • świadomość znaczenia zasad rachunkowości wynikających z przepisów prawnych i obowiązujących standardów etycznych w finansach i rachunkowości.

Warunki ukończenia kursu

Warunkiem ukończenia kursu jest obecność w min. 80% zajęć oraz zdobycie 60% punktów możliwych do zdobycia z różnych źródeł w takcie trwania szkolenia.

 


Rezerwuj kurs: Podstawy rachunkowości

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola