• Strefa ekonomii i zarządzania
    Strefa ekonomii
    i zarządzania

Analiza ekonomiczna

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
27. październik 2015
Kod:
6/EZ
Odsłon:
5164
Cena:
340,00 PLN za kurs
Wykładowca:
mgr Julita Fiedorczuk

Opis

Liczba godzin dydaktycznych 30

Założenia i cele ogólne kursu

Głównym celem kursu „Analiza ekonomiczna” jest zapoznanie słuchaczy z zagadnieniem analizy ekonomicznej, jako podstawowym narzędziem przekształcania danych w informację. Uczestnicy kursu zostaną zapoznani z niezbędnymi elementami teoretycznymi sprawozdawczości finansowej, analizy wstępnej i wskaźnikowej oraz z wykorzystaniem  analizy na konkretnych przykładach.

W szczególności, celem kursu będzie zdobycie przez uczestnika umiejętności interpretacji danych związanych z analizowanym podmiotem gospodarczym oraz zdolności do oceny wyników przeprowadzonej analizy. Będzie to możliwe dzięki połączeniu omawianej teorii z praktycznym zastosowaniem (blok II i III) 

Program kursu

 BLOK I Sprawozdanie finansowe jako podstawa analizy ekonomicznej

 1. Analiza ekonomiczna – istota, zakres i rodzaje

 2. Rodzaje i formy sprawozdań finansowych

 3. Bilans jako podstawowe sprawozdanie finansowe

 4. Rachunek zysków i strat

 5. Informacja dodatkowa

 6. Pozostałe elementy sprawozdania finansowego

 BLOK II Wstępna analiza sprawozdania finansowego

 1. Analityczny bilans (teoria + zadanie praktyczne)

 2. Analityczny rachunek zysków i strat (teoria + zadanie praktyczne)

 3. Analiza wstępna bilansu (teoria + zadanie praktyczne)

 4. Analiza wstępna rachunku zysków i strat (teoria + zadanie praktyczne)

 BLOK III Wskaźnikowa analiza

 1. Analiza płynności finansowej (teoria + zadanie praktyczne)

 2. Analiza kapitału pracującego netto (teoria + zadanie praktyczne)

 3. Analiza sprawności działania (teoria + zadanie praktyczne)

 4. Cykl konwersji gotówki (teoria + zadanie praktyczne)

 5. Analiza rentowności (teoria + zadanie praktyczne)

 6. Analiza zadłużenia (teoria + zadanie praktyczne)

 7. Analiza rynku kapitałowego (teoria + zadanie praktyczne)

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu 

 Uczestnicy kursu nabędą wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • Budowy, elementów i form sprawozdań finansowych,
  • Narzędzi i metod wykorzystywanych w ramach analizy ekonomicznej,
  • Oceny i interpretacji otrzymanych wyników,
  • Identyfikacji determinant wskaźników analizy,
  • Elastyczności analizy ekonomicznej w przedstawianiu informacji.  

Warunki ukończenia kursu

Warunkiem ukończenia kursu jest obecność w min. 80% zajęć oraz zdobycie 60% punktów możliwych do zdobycia z różnych źródeł w takcie trwania szkolenia.

 


Rezerwuj kurs: Analiza ekonomiczna

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola