• Strefa ekonomii i zarządzania
    Strefa ekonomii
    i zarządzania

Public Relations

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
27. październik 2015
Kod:
7/EZ
Odsłon:
4869
Cena:
340,00 PLN za kurs
Wykładowca:
dr Anna Augustyn

Opis

Liczba godzin dydaktycznych 30

Założenia i cele ogólne kursu

Zajęcia z zakresu Public Relations mają na celu zwrócenie uwagi na nowoczesne elementy zarządzania, w których ważną rolę odgrywa reputacja osób, instytucji lub firmy. Public relations jest tu rozumiane jako promowanie reputacji, budowanie społecznego zaufania i kreowanie pozytywnego wizerunku poprzez umiejętne docieranie do opinii publicznej lub kręgów opiniotwórczych z rzetelną i szybką informacją.

Program kursu

1. Istota public relations
2. Znaczenie oraz zakres działań public relations
3. Funkcje public relations
4. Instrumenty public relations
5. Kampanie public relations
6. Etyka w public relations

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu 

Kursant ma wiedzę na temat więzi społecznych występujących w ramach organizacji oraz rządzących nimi prawidłowości, a także ma wiedzę na temat więzi społecznych występujących w ramach relacji rynkowych. Kursant posiada wiedzę o zasadach funkcjonowania organizacji oraz procesach zmian zachodzących w  ich strukturach oraz czynnikach determinujących przyczyny, przebieg, skale i konsekwencje tych zmian.

Kursant wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i dziedzin komplementarnych do analizy i rozstrzygania konkretnych problemów PR, proponując odpowiednie ich rozwiązania. Kursant potrafi prawidłowo analizować i interpretować zjawiska społeczne zachodzące w organizacji i jej w procesie kreowania wizerunku organizacji.

Warunki ukończenia kursu

Egzamin pisemny w formie testu.


Rezerwuj kurs: Public Relations

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola