• Strefa ekonomii i zarządzania
    Strefa ekonomii
    i zarządzania

Współpraca w grupie

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
Nigdy
Kod:
11/EZ
Odsłon:
4797
Cena:
240,00 PLN za kurs
Wykładowca:
dr Arkadiusz Niedźwiecki

Opis

Liczba godzin dydaktycznych 15 (warsztaty)

Założenia i cele ogólne kursu
W ramach przedmiotu przy wykorzystaniu technik aktywizacyjnych (motywacyjnych) kształtuje się kwalifikacje i umiejętności związane z efektywnym zarządzaniem personelem. Przedmiot obejmuje warsztaty w zakresie: psychologicznych podstaw procesu motywacyjnego, kształtowanie umiejętności przekazywania i przyjmowania krytycznych opinii oraz komunikacji, postrzegania zespołu jako grupy społecznej, podziału ról w zespole, identyfikacji i dynamiki konfliktu, kierowania pracą zespołową, zarządzania poprzez zadania, kierowania decyzją grupową.
W ramach przedmiotu budowane są przede wszystkim „miękkie kompetencje zawodowe”.

Program kursu
1. Psychologiczne podstawy procesu motywacyjnego- formalne i nieformalne przywództwo w grupie (3 godz.);
2. Przekazywanie i przyjmowania krytycznych opinii- asertywność; komunikacja werbalna i niewerbalna (3 godz.);
3. Zespół jako grupa społeczna- role w zespole (2 godz.);
4. Zarządzanie konfliktem- identyfikacji i dynamiki konfliktu (2 godz.);
5. Kierowania pracą zespołową- zarządzania poprzez zadania, delegowanie uprawnień, relacje: „szef- podwładny”, kooperacja (3 godz.);
6. Kierowanie decyzją grupy- konsensus (2 godz.)


Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu
- wiedza w zakresie budowania i rozwoju zespołu,
- wiedza w zakresie technik motywacyjnych,
- umiejętność przekazywania i przyjmowania krytycznych opinii,
- umiejętność zdiagnozowania ról poszczególnych osób w zespole,
- umiejętność stosowania narzędzi zarządzania konfliktem,
- umiejętność delegowania uprawnień i kooperacji,
- kompetencje interpersonalne w zakresie kierowania pracą zespołową i współpracy w grupie,
- kompetencje w zakresie budowania konsensusu,
- kompetencje w aspekcie argumentacji własnych opinii

Warunki ukończenia kursu
Warunkiem uzyskania zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach oraz uzyskanie pozytywnego zaliczenia pracy w grupie. Na ocenę końcową będzie miała wpływ indywidualna aktywność Studenta oraz wynik pracy zespołowej.

 


Rezerwuj kurs: Współpraca w grupie

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola