• Strefa ekonomii i zarządzania
    Strefa ekonomii
    i zarządzania

Fundusze unijne w sektorze publicznym

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
27. październik 2015
Kod:
17/EZ
Odsłon:
4996
Cena:
240,00 PLN za kurs
Wykładowca:
dr hab. Tadeusz Truskolaski, prof. UwB

Opis

Liczba godzin dydaktycznych 15


Założenia i cele ogólne kursu
Celem kształcenia w zakresie przedmiotu pn. „Fundusze unijne w sektorze publicznym” jest przekazanie studentom wiedzy umożliwiającej podejmowanie decyzji i prowadzenie działań niezbędnych do skutecznego i sprawnego realizowania projektów z dofinansowaniem UE w sektorze publicznym z uwzględnieniem jego specyfiki, a przede wszystkim celów społecznych.
Podczas kursu student otrzymuje wiedzę teoretyczną stanowiącą podstawę do dalszego samodzielnego kształcenia. Wybrane zagadnienia rozwijane są podczas zajęć w trakcie ćwiczeń indywidualnych i zespołowych. W ten sposób student ma możliwość posiąść praktyczne umiejętności, zrozumieć specyfikę sektora publicznego i poszerzyć horyzonty myślowe. Szczególne miejsce odgrywa tutaj specyfika projektowa poddana reżimowi finansowania z budżetu UE.
Słuchaczjest przygotowywany do pracy obejmującej cały cykl zarządzania projektami, tj. od momentu identyfikacji sytuacji problemowej, poprzez planowanie, finansowanie, wdrażanie, realizację połączoną ze sprawozdawczością i monitoringiem, aż po ewaluację. Rozumie potrzeby społeczne i potrafi powiązać zagadnienia z zakresu sektora publicznego ze specyfiką projektową

Program kursu
1. Polityka regionalna 2000-2014+
2. Strategie rozwoju Polski a etapy pomocy przed- i po akcesyjnej
3. Dokumenty programowe a fundusze europejskie
4. Fundusze europejskie na lata 2014-2020
5. Finansowanie projektów ze środków unijnych w Polsce
6. Programy operacyjne a projekty unijne
7. Zmiany w polityce spójności UE i ich wpływ na sposób wykorzystania środków unijnych w sektorze publicznym
8. Instytucje lokalne, regionalne, krajowe i międzynarodowe w projektach unijnych
9. Zarządzanie projektem publicznym
10. Metodologia zarządzania projektami w sektorze publicznym
11. Identyfikacja, planowanie i finansowanie projektów w sektorze publicznym („krok po kroku”)
12. Koszty w projekcie
13. Monitoring i ewaluacja w projektach, pomiar efektywności projektów
14. Case study – przykłady projektów realizowanych na terenie Miasta Białegostoku
15. Prawo krajowe i unijne w aspekcie realizacji projektów publicznych dofinansowanych z UE

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu
Słuchacz:
1. Posiada pogłębioną wiedzę o systemie UE, w tym o wykorzystywaniu funduszy unijnych przez sektor publiczny
2. Zna obowiązującą w obszarze sektora publicznego i funduszy unijnych terminologię
3. Ma pogłębioną wiedzę o normach i regułach prawnych organizujących struktury i instytucje ze szczególnym uwzględnieniem sektora publicznego, jak również o rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania
4. Potrafi sprawnie wykorzystywać posiadaną wiedzę teoretyczną i pozyskiwać w sposób rzetelny i naukowy dane niezbędne do analizy procesu finansowania projektów ze środków UE
5. Potrafi w sposób kompleksowy wykorzystywać uzyskaną wiedzę z zakresu funduszy unijnych w sektorze publiczny, która jest niezbędna w podejmowaniu decyzji i rozwiązywania problemów w pracy zawodowej, poddając przy tym krytycznej ocenie przydatność stosowanej w praktyce wiedzy
6. Posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania prac pisemnych oraz prezentacji multimedialnych poświęconych konkretnemu zagadnieniu z zakresu funduszy unijnych w sektorze publicznym, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe
7. Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się, ze względu na dynamikę zmian w zachodzących w zakresie finansowania projektów publicznych środkami UE

Warunki ukończenia kursu
Test pisemny, na zaliczenie wymagane min 51% punktów możliwych do zdobycia

 


Rezerwuj kurs: Fundusze unijne w sektorze publicznym

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola