• Strefa fizyki
  Strefa fizyki

Przygotowanie do matury z fizyki

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
7. październik 2014
Kod:
1/MA
Odsłon:
6333
Cena:
620,00 PLN za kurs
Wykładowca:
dr Janusz Waliszewski

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 75

Założenia i cele ogólne kursu    

 • Ugruntowanie u słuchaczy podstaw oraz uzupełnienie i poszerzenie wiedzy z fizyki;
 • Poszerzenie wiedzy z matematyki niezbędnej w toku prostej analizy praw przyrody;
 • Uczestnicy opanowując metodologię rozwiązywania problemów z fizyki będą w ramach celów kształcenia jednocześnie przygotowywani do krytycznej analizy wiedzy i oceny wiarygodności uzyskanych informacji. 

Program kursu 

1. Wielkości fizyczne, układy jednostek, układ SI, jednostki podstawowe w układzie SI.

2. Rachunek wektorów

 1. definicja wektora, rozkład na wektory składowe
 2. dodawanie i odejmowanie wektorów
 3. mnożenie skalarne wektorów
 4. iloczyn wektorowy
 5. Zadania

3. Granica funkcji, definicja pochodnej funkcji jednej zmiennej

 1. Podstawowe wzory
 2. Zadania

4. Kinematyka punktu materialnego

 1. Ruch, prędkość i przyspieszenie
 2. Ruch prostoliniowy jednostajny i jednostajnie zmienny
 3. Ruch po okręgu, prędkość kątowa, przyspieszenie dośrodkowe
 4. Zadania

5. Dynamika punktu materialnego

 1. Zasady dynamiki
 2. Dynamika ruchu po okręgu: siła dośrodkowa, siły bezwładności
 3. Dynamika układu punktów materialnych – środek masy
 4. Zasada zachowania pędu
 5. Zadania

6. Praca i energia

 1. Praca i moc
 2. Energia kinetyczna, energia potencjalna
 3. Układy zachowawcze, zasada zachowania energii

7. Dynamika ruchu obrotowego bryły sztywnej

 1. Moment siły, moment bezwładności
 2. Moment pędu
 3. Zasada zachowania momentu pędu
 4. Energia kinetyczna w ruchu obrotowym
 5. II zasada dynamiki Newtona dla ruchu obrotowego
 6. Zadania

8. Ciążenie powszechne

 1. Prawo powszechnego ciążenia
 2. Ciężar ciał na Ziemi
 3. Praca w polu grawitacyjnym, potencjał grawitacyjny
 4. Prawa Keplera
 5. Zadania

9. Elementy teorii względności

 1. Transformacja Galileusza
 2. Transformacja Lorentza. Relatywistyczne dodawanie prędkości
 3. Związek masy ciała z energią
 4. Paradoks bliźniąt
 5. Zadania

10. Własności sprężyste ciał

 1. Odkształcenia sprężyste, prawo Hooke’a
 2. Energia potencjalna sprężystości
 3. Zadania

11. Drgania mechaniczne

 1. Ruch harmoniczny
 2. Wahadło matematyczne
 3. Wahadło fizyczne
 4. Drgania wymuszone. Rezonans
 5. Zadania

12. Ruch falowy

 1. Fale w ośrodkach sprężystych. Podział fal
 2. Zasada Huygensa. Odbicie, ugięcie i załamanie fal
 3. Polaryzacja
 4. Fale stojące
 5. Strumień energii i natężenie fali. Ciśnienie akustyczne
 6. Prędkość fal. Efekt Dopplera
 7. Zadania

13. Hydrostatyka

 1. Prawo Pascala
 2. Ciśnie hydrostatyczne
 3. Prawo Archimedesa
 4. Zadania

14. Rozszerzalność cieplna ciał

 1. Rozszerzalność liniowa ciał stałych
 2. Rozszerzalność liniowa i objętościowa ciał stałych i ciekłych
 3. Równanie stanu gazu doskonałego
 4. Przemiany gazowe
 5. Zadania

15. Przemiany fazowe

 1. Topnienie i krzepnięcie ciał
 2. Zależność temperatury topnienia od ciśnienia
 3. Parowanie, skraplanie gazów
 4. Zadania

16. Termodynamika

 1. Ciepło, praca i energia wewnętrzna
 2. I zasada termodynamiki
 3. Entropia
 4. Cykl Carnota. Sprawność silnika termodynamicznego
 5. Zadania

17. Elektrostatyka

 1. Ładunek elektryczny.
 2. Pole elektrostatyczne. Natężenie pola elektrostatycznego. Prawo Coulomba
 3. Praca w polu elektrostatycznym, potencjał elektrostatyczny
 4. Kondensatory. Pojemność kondensatora. Łączenie kondensatorów
 5. Przewodniki w polu elektrostatycznym. Elektryzowanie przez indukcję
 6. Dielektryki w polu elektrostatycznym
 7. Zadania

18. Prąd elektryczny stały

 1. Natężenie prądu.
 2. Opór elektryczny. Prawo Ohma
 3. Prawa Kirchhoffa. Łączenie oporów. Łączenie źródeł napięcia. 
 4. Praca i moc prądu stałego
 5. Prąd elektryczny w elektrolitach.
 6. Elektroliza. Prawo Faradaya
 7. Zadania

19. Pole magnetyczne

 1. Indukcja magnetyczna.
 2. Pole magnetyczne wokół przewodnika z prądem
 3. Poruszający się ładunek w polu magnetycznym
 4. Przewodnik z prądem w polu magnetycznym. 
 5. Indukcja elektromagnetyczna Faradaya
 6. Indukcja wzajemna dwóch obwodów. Indukcja własna
 7. Prawa Maxwella
 8. Prąd sinusoidalnie zmienny
 9. Obwody prądu zmiennego
 10. Zadania

20. Drgania i fale elektromagnetyczne

 1. Drgania elektromagnetyczne w obwodzie LC i obwodzie RLC.
 2. Drgania elektromagnetyczne wymuszone. Rezonans
 3. Fale elektromagnetyczne
 4. Zadania

21. Optyka geometryczna

 1. Odbicie i załamanie światła. Zasada Fermata.
 2. Zwierciadła płaskie i zwierciadła sferyczne.
 3. Soczewki cienkie. Równanie soczewki.
 4. Zjawisko całkowitego wewnętrznego
 5. Zadania

22. Optyka falowa

 1. Interferencja światła.
 2. Ugięcie światła. Doświadczenie Younga
 3. Siatka dyfrakcyjna
 4. Polaryzacja światła
 5. Rozszczepienie światła
 6. Zadania

23. Podstawy fizyki współczesnej

 1. Promieniowanie termiczne. Prawo Stefana-Boltzmanna. Prawo Wiena
 2. Kwantowa natura promieniowania. Prawo Plancka
 3. Promienie Roentgena
 4. Zadania

24. Fizyka atomowa i jądrowa

 1. Model atomu Bohra
 2. Widmo promieniowania atomu wodoru
 3. Fale materii
 4. Liczby kwantowe. Zasada Pauliego. Układ okresowy pierwiastków
 5. Zjawisko fotoelektryczne
 6. Zjawisko Comptona
 7. Budowa jądra atomowego. Energia wiązania.
 8. Promieniotwórczość naturalna i sztuczna
 9. Rozszczepienie jąder atomowych. Reaktory jądrowe
 10. Zadania

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

Uczestnicy kursu utrwalą swoja wiedzę z fizyki i matematyki w zakresie szkoły średniej. Poszerzenie wiedzy o dodatkowe elementy – przede wszystkim o podstawy rachunku różniczkowego – spowoduje, iż uczestnicy kursu będą sprawnie rozwiązywać problemy z fizyki na poziomie szkoły średniej, jak również łatwiej zaadaptują się w przyszłości do wymagań stawianych studentom kierunków technicznych i ścisłych.

Warunki ukończenia kursu

test

               


Rezerwuj kurs: Przygotowanie do matury z fizyki

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola