• Strefa historii i socjologii
  Strefa historii
  i socjologii

Rosja i kultura rosyjska w XX wieku. Od socrealizmu po kulturę kreowaną przez wolny rynek

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
29. kwiecień 2014
Kod:
8/HS
Odsłon:
4301
Cena:
250,00 PLN za kurs
Wykładowca:
dr Alina Czapiuk

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 30

Założenia i cele ogólne kursu    

Zapoznanie uczestników z kulturą rosyjską począwszy od początków XX wieku i rewolucji bolszewickiej po czasy współczesne na tle przemian politycznych zachodzących w Rosji Radzieckiej i ZSRR.

Program kursu 

 1. Moskwa i Petersburg jako ośrodki kultury rosyjskiej przed rewolucją bolszewicką.
 2. Stosunek bolszewików do kultury, przemiany obyczajowe.
 3. Berlin i Paryż – ośrodki rosyjskiej emigracji kulturalnej. 
 4. Literatura, teatr, film w dobie porewolucyjnej.
 5. Stalinizm a kultura; socrealizm.
 6. Nowe zjawiska w kulturze rosyjskiej w latach 60. – „śpiewający poeci”: Aleksander Galicz, Bu lat Okudżawa, Włodzimierz Wysocki. 
 7. Breżniewowskie „czasy zastoju”, dysydenci – A. Sołżenicyn i inni.
 8. Kultura rosyjska od rządów Breżniewa po czasy nam współczesne.

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

 • poznanie najważniejszych wydarzeń politycznych zachodzących w Rosji od rewolucji bolszewickiej po początek XXI wieku: rewolucja bolszewicka i rządy Lenina, stalinizm, XX Zjazd KPZR i jego konsekwencje, breżniewowskie „czasy zastoju”;
 • poznanie najistotniejszych zjawisk w kulturze rosyjskiej w omawianym okresie: emigracja kulturalna, socrealizm, dysydenci, tzw. bardowie, literatura, film i teatr w końcu XX i na początku XXI wieku;
 • zrozumienie w jaki sposób polityka wpływała na różnorodność zjawisk w kulturze rosyjskiej;
 • poprawienie kompetencji językowych – prezentacje pieśni Bułata Okudżawy i Włodzimierza Wysockiego będą w wersji rosyjskojęzycznej, wsparte jednak tłumaczeniami (znajomość języka rosyjskiego pożądana, choć nieobowiązkowa).

Warunki ukończenia kursu

Zaliczenie kursu (w formie pisemnej) dotyczyło będzie realizowanych treści.

 


Rezerwuj kurs: Rosja i kultura rosyjska w XX wieku. Od socrealizmu po kulturę kreowaną przez wolny rynek

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola