• Strefa języków
  Strefa języków

Podstawy języka łacińskiego z elementami kultury antycznej

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
7. październik 2014
Kod:
13/JO
Odsłon:
4387
Cena:
290,00 PLN za kurs
Wykładowca:
mgr Alina Pawłowska

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 30

Założenia i cele ogólne kursu    

Założeniem kursu jest zapoznanie uczestników z tymi elementami języka łacińskiego i kultury śródziemnomorskiej, które wciąż wywierają istotny wpływ na język i kulturę polską oraz europejską.

Cele: 

 • wykształcenie umiejętności samodzielnego czytania i tłumaczenia prostych tekstów łacińskich z wykorzystaniem zdobytych wiadomości gramatycznych oraz w oparciu o słowniki łacińsko-polskie;
 • zapoznanie z podstawowym zasobem słownictwa niezbędnego przy pracach tłumaczeniowych;
 • zapoznanie z sentencjami i zwrotami łacińskimi funkcjonującymi w dzisiejszym świecie;
 • zaznajomienie z wybranymi zagadnieniami związanymi z kulturą antyczną.

Program kursu 

Zagadnienia:

 1. Zarys historii języka łacińskiego. Wymowa i akcent w języku łacińskim. Ćwiczenia w czytaniu.
 2. Krótka historia wojny trojańskiej. Deklinacja I rzeczowników i przymiotników. Wyjątki deklinacji I. Czas teraźniejszy czasowników koniugacji I w stronie czynnej.
 3. Grecja i Italia na mapie Europy. Słowo posiłkowe sum, esse i jego złożenia. Orzeczenie imienne. Zaimki osobowe i zaimek zwrotny.
 4. Początki Rzymu. Mit o Romulusie i Remusie. Deklinacja II. Przymiotniki o trzech zakończeniach.
 5. Nauka dzieci i młodzieży w Grecji. Czas teraźniejszy czasowników czterech koniugacji w stronie czynnej. Dativus possessivus.
 6. Edukacja w starożytnym Rzymie. Zaimek wskazujący: is, ea, id. Zaimek względny: qui, quae, quod. Zaimek pytajny: quis, quid.
 7. Imię, nazwisko, przydomek Rzymianina. Deklinacja III rzeczowników, typ spółgłoskowy.
 8. Przy stołach w Rzymie. Deklinacja III rzeczowników, typ samogłoskowy.
 9. Owidiusz – jeden z najwybitniejszych poetów epoki Augusta. Deklinacja III rzeczowników, typ mieszany. Accusativus duplex.
 10. W rodzinie rzymskiej. Przymiotniki deklinacji III.  Zaimki wskazujące: hic, haec, hoc; ille, illa, illud; ipse, ipsa, ipsum; iste, ista, istud.
 11. Małżeństwa w starożytnym Rzymie. Indicativus imperfecti et futuri primi activi czasowników czterech  koniugacji, czasownika sum, esse i jego złożeń.
 12. Wojsko rzymskie. Odbywanie triumfu. Deklinacja IV rzeczowników. 
 13. Horacy i jego znane powiedzenia. Deklinacja V rzeczowników.
 14. Moda w starożytnym Rzymie. Ablativus temporis.  Składnia nazw miast.
 15. Kalendarz rzymski. Liczebniki główne i porządkowe.

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

Uczestnik kursu:

 • posiada  wiedzę ogólną o antyku;
 • posiada znajomość struktur gramatycznych i słownictwa umożliwiających rozumienie prostych tekstów łacińskich;
 • zna sentencje i zwroty łacińskie funkcjonujące we współczesnym świecie oraz rozumie ich kontekst;
 • rozumie wpływ antyku na współczesną kulturę europejską, dostrzega antyczne źródła cywilizacji i kultury;
 • potrafi zastosować wiedzę gramatyczną i leksykalną do samodzielnego tłumaczenia prostych tekstów łacińskich na język polski, korzystając ze słownika łacińsko-polskiego;
 • potrafi poprawnie przeczytać tekst łaciński;
 • potrafi wymienić wyrazy pochodzenia łacińskiego;
 • potrafi w określonych sytuacjach, znając kontekst, umiejętnie wykorzystać sentencje, przysłowia i zwroty łacińskie;
 • potrafi docenić ponadczasową wartość antyku i dbać o zachowanie dziedzictwa kulturowego Europy.

Warunki ukończenia kursu

Warunki ukończenia kursu:

 • regularne uczęszczanie na zajęcia;
 • przygotowywanie się do zajęć i aktywny w nich udział;
 • praca własna.

 


Rezerwuj kurs: Podstawy języka łacińskiego z elementami kultury antycznej

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola