• Strefa matematyki i informatyki
  Strefa matematyki
  i informatyki

Programowanie w JavaScript

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
29. kwiecień 2014
Kod:
19/MI
Odsłon:
4439
Cena:
360,00 PLN za kurs
Wykładowca:
dr Cezary J. Walczyk

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 45

Założenia i cele ogólne kursu    

Kurs przeznaczony dla początkujących programistów JavaScript, znających podstawy HTML.. Zdobyta wiedza, obejmująca kluczowe koncepcje wykładanego języka skryptowego, pozwoli na tworzenie prostych skryptów przeznaczonych do walidacji danych, obsługi zdarzeń, okienek z komunikatami i modyfikowanie struktury dokumentu HTML.

Program kursu 

 1. Wprowadzenie: wybór edytora kodu, osadzanie kodu w HTML, komentarze.
 2. Zmienne: nazewnictwo, operatory arytmetyczne, kontaktencja, operatory przypisania, stałe.
 3. Tablice: wprowadzanie wartości, tablice wielowymiarowe.
 4. Instrukcje sterujące: if, else if, switch case, operatory relacyjne, operatory logiczne, wyrażenia warunkowe.
 5. Pętle: for, while, do while, wczesne wychodzenie z pętli, wymuszenie kolejnej iteracji, pętle zagnieżdżone.
 6. Funkcje: wprowadzenie do funkcji, funkcje z parametrem, funkcja zwracająca wartość, funkcja wywołująca funkcje, zasięg zmiennych.
 7. Programowanie obiektowe: obiekty, konstruktor, metody, funkcje anonimowe, klasy w JavaSript, stałe klasowe.
 8. Obiekty wbudowane:  Math, Array, Date, String.
 9. Wyrażenia regularne.
 10. Obiektowy model dokumentu.: DOOM, odwołania do węzłów, typy węzłów i tworzenie nowych.
 11. Zdarzenia i okienka.
 12. Formularze i ich walidacja.
 13. JavaScript i CSS.
 14. JavaScript i HTML 5 Canvas.
 15. Biblioteka processing.js.
 16. Krótki przegląd implementacji JavaScript.

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

 • Kursanci zdobędą obszerną wiedzę na temat najważniejszych aspektów języka JavaScript.
 • Będą potrafili dodawać do stron internetowych elementy umożliwiające interakcję z użytkownikiem.
 • Nauczą się pisać skrypty dynamicznie zmieniające zawartość stron internetowych.
 • Będą potrafili weryfikować zawartość, zamieszczanych na stronach internetowych, formularzy.
 • Zdobędą podstawową wiedzę o wyrażeniach regularnych.

Warunki ukończenia kursu

Zaliczenie na podstawie frekwencji        

 


Rezerwuj kurs: Programowanie w JavaScript

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola