• Strefa maturzysty
  Strefa maturzysty

Intensywny kurs języka angielskiego przygotowujący do matury podstawowej

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
7. październik 2014
Kod:
7/MA
Odsłon:
3575
Cena:
290,00 PLN za kurs
Wykładowca:
mgr Agnieszka Górska

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 30

Założenia i cele ogólne kursu

Kurs kierowany jest do tegorocznych maturzystów chcących przypomnieć i utrwalić materiał jak i formę egzaminu matury podstawowej z języka angielskiego.

Celem kursu jest przypomnienie i utrwalenie materiału i umiejętności z zakresu słownictwa, pisania, czytania, słuchania, mówienia i gramatyki niezbędnych do zdania matury podstawowej z języka angielskiego

Program kursu

1. Pisanie:

A. Krótka forma użytkowa:

 • Wiadomość/e-mail;
 • Wiadomość/instrukcja;
 • Pocztówka;
 • Notatka;
 • Ankieta/kwestionariusz;
 • Zaproszenie;
 • Ogłoszenie;

B. Dłuższa forma użytkowa:

 • List prywatny;
 • List oficjalny – reklamacja;
 • List oficjalny – list motywacyjny;
 • List oficjalny – list czytelnika.

2. Czytanie:

 • Dobieranie (nagłówek, streszczenie, podtytuł do akapitu, pytania do odpowiedzi, identyfikacja tekstu, identyfikacja osoby, brakujące zdania);
 • Prawda/fałsz, prawda/fałsz/brak informacji;
 • Układanie w kolejności (chronologia i kolejność w tekście);
 • Test wielokrotnego wyboru.

3. Słuchanie:

 • Układanie w kolejności – chronologia wydarzeń;
 • Test wielokrotnego wyboru;
 • Prawda/fałsz, prawda/fałsz/brak informacji;
 • Określenie czy informacja pojawia się w nagraniu;
 • Dobieranie – streszczenie lub podsumowanie, określenie miejsca, tematu wypowiedzi, mówiącego.

4. Mówienie:

 • Przeprowadzenie rozmowy wstępnej;
 • Odgrywanie ról (negocjowanie, opisywanie, wyrażanie opinii …);
 • Opis obrazka;
 • Dokonywanie wyboru;
 • Argumentowanie;
 • Wprowadzenie zwrotów i słownictwa przydatnego na egzaminie ustnym.

5. Powtórzenie podstaw gramatyki (czasy gramatyczne, przedimki, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, stopniowanie przymiotników, strona bierna …).

6. Słownictwo:

 • Człowiek
 • Dom
 • Szkoła
 • Praca
 • Życie rodzinne i towarzyskie
 • Żywienie
 • Zakupy i usługi
 • Podróżowanie i turystyka
 • Kultura
 • Sport
 • Zdrowie
 • Nauka, technika
 • Świat przyrody
 • Państwo i społeczeństwo
 • Elementy wiedzy o krajach angielskiego obszaru językowego

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

Wiedza

Posiada uporządkowaną wiedzę ogólną.  Posiada wiedzę z zakresu słownictwa i struktur gramatycznych umożliwiającą wypowiadanie się, w formie pisemnej i ustnej, na tematy ogólne.

Umiejętności

 • Potrafi przygotować większość prac pisemnych. Potrafi wyszukać i zrozumieć oraz dokonać analizy informacji z różnych źródeł.
 • Posiada umiejętność przygotowania różnego typu wystąpień ustnych. Potrafi omówić rysunki.
 • Ma umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Kompetencje społeczne

Potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role. Potrafi poprowadzić dyskusję w grupie oraz dokonać jej podsumowania. Ma umiejętność prowadzenia negocjacji, mediacji i dochodzenia do kompromisu. Wykazuje aktywność w interakcji w grupie.

Warunki ukończenia kursu

Obecność na zajęciach, regularne i staranne przygotowanie do zajęć oraz aktywność podczas zajęć. Rzetelne wykonywanie pracy domowej.

 

 


Rezerwuj kurs: Intensywny kurs języka angielskiego przygotowujący do matury podstawowej

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola