• Strefa otwarta
  Strefa otwarta

Sztuka wystąpień publicznych

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
22. styczeń 2015
Kod:
1/SO
Odsłon:
5965
Cena:
180,00 PLN za kurs
Wykładowca:
mgr Katarzyna Dziedzik

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 16

Założenia i cele ogólne kursu    

Celem zajęć jest dostarczenie podstawowej wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie wystąpień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem wystąpień przed audytorium (wygłaszanie referatu, przemówienie, prezentacja, udzielanie odpowiedzi) oraz wystąpień dla mediów (wypowiedzi do mikrofonu i kamery).

Uczestnicy zostaną zapoznani z zasadami autoprezentacji rozumianej jako kreowanie własnego wizerunku poprzez komunikowanie na zewnątrz tego, kim jesteśmy lub tego, za kogo chcielibyśmy być uważani. Podczas zajęć analizowane będą aspekty komunikacji werbalnej (odmiany i style językowe, różnice między językiem mówionym i pisanym, zasada stosowności językowej) i niewerbalnej (mowa ciała, proksemika jako czynnik komunikacji, parajęzyk). Uczestnicy zostaną też zapoznani z metodami radzenia sobie ze stresem na poziomie psychicznym, fizjologicznym i behawioralnym w wystąpieniach publicznych.

Przedmiotem ćwiczeń będzie dobieranie celu i narzędzi komunikowania do potrzeb i możliwości odbiorców, a także aktywna stymulacja percepcji i sterowanie wrażeniami.

Program kursu 

Temat 1. 

 • Rodzaje i charakterystyka wystąpień publicznych;
 • Wystąpienia publiczne jako akt komunikacji społecznej;
 • Podstawowe elementy aktu komunikacji.

Temat 2.

 • Zasady i warunki skutecznej komunikacji – ćwiczenia praktyczne;
 • Najważniejsze bariery i zakłócenia w komunikowaniu się – ćwiczenia praktyczne.

Temat 3.

 • Komunikacja werbalna: funkcje komunikatów językowych; odmiany i style języka; różnice w percepcji języka mówionego i pisanego; zasada stosowności językowej – ćwiczenia. 

Temat 4.

 • Elementy komunikacji niewerbalnej i ich rola: mowa ciała (postawa, gesty, mimika), parajęzyk (wysokość i siła głosu, rytm i tempo, artykulacja i intonacja), proksemika (dystans i relacje przestrzenne) - ćwiczenia praktyczne;
 • Zasada pierwszego wrażenia w wystąpieniach publicznych.

Temat 5.

 • Przygotowanie  i wygłaszanie wystąpień publicznych przed audytorium – ćwiczenia praktyczne.

Temat 6.

 • Wystąpienia w mediach: zasady zachowania przed mikrofonem i kamerą - ćwiczenia praktyczne.

Temat 7-8.

 • Nagranie i analiza wystąpień na zadany temat – ćwiczenia praktyczne.

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

Uczestnicy kursu zapoznają się z elementami wiedzy z zakresu teorii komunikacji społecznej. Poznają też szczegółowe zasady i mechanizmy istotne dla wystąpień publicznych i będą potrafili je analizować, a także dobrać rodzaj wystąpienia publicznego i sposób jego realizacji do założonego celu . Będą mieli okazję sprawdzenia nabytej wiedzy w praktyce, w formie prezentacji przed grupą na koniec kursu.

Warunki ukończenia kursu

 • obecność na min. 75 % zajęć;
 • przygotowanie i wygłoszenie przed grupą wystąpienia na zadany temat;
 • pozytywna ocena wystąpienia pod kątem werbalnych i niewerbalnych aspektów komunikacji.

 


Rezerwuj kurs: Sztuka wystąpień publicznych

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola