• Strefa otwarta
  Strefa otwarta

Coaching w zarządzaniu

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
3. luty 2015
Kod:
3/SO
Odsłon:
6579
Cena:
250,00 PLN za kurs
Wykładowca:
Zbigniew Rećko

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 16

Założenia i cele ogólne kursu    

 • poznanie metody coachingu;
 • poznanie istoty coachingu w zarządzaniu zespołem;
 • poznanie narzędzi służących realizacji coachingu.

Program kursu 

1. Podstawowe cele, zasady i warunki brzegowe prowadzenia coachingu:

 • najczęstsze mity i stereotypy związane z coachingiem;
 • różnice między coachingiem a innymi formami pracy z podwładnymi.

2. Niezbędne kompetencje i umiejętności coacha:

 • komunikacja;
 • budowanie dobrego kontaktu;
 • asertywna postawa wobec oporu pracownika;
 • budowanie odpowiedzialności.

3. Zawieranie kontraktu z pracownikiem lub zespołem:

 • niezbędne elementy kontraktu;
 • zasady prowadzenia rozmowy kontraktowej;
 • radzenie sobie z wątpliwościami i oporem.

4. Gromadzenie danych:

 • obserwacja pracy;
 • symulacja;
 • retrospekcja.

5. Podstawowa struktura rozmowy coachingowej:

 • samoocena;
 • informacje zwrotne od coacha;
 • definiowanie obszaru pracy nad zmianą;
 • poszukiwanie nowych sposobów działania;
 • planowanie konkretnych zmian.

6. Praca z informacją zwrotną – podstawowy element decydujący o budowaniu postawy odpowiedzialności za rozwój:

 • sposób budowania informacji zwrotnej: oddzielanie faktów od interpretacji, język opisu a język oceny;
 • proporcja pozytywów i negatywów;
 • sprawdzanie rozumienia przekazanych informacji;
 • testowanie poczucia odpowiedzialności za przebieg pracy jako punkt wyjścia do pracy nad zmianą.

7. Praca z oporem:

 • kwestionowanie informacji zwrotnych;
 • naruszanie minimalnych standardów;
 • brak pomysłów na alternatywne sposoby działania.

8. Konstruowanie narzędzi do pomiaru postępów pracownika przy regularnym prowadzeniu coachingu:

 • zasady konstruowania kart i kwestionariuszy coachingowych;
 • gromadzenie i opracowywanie informacji.

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

 • umiejętność prowadzenia rozmowy coachingowej;
 • umiejętność reagowania na opór ze strony pracownika;
 • umiejętność udzielania konstruktywnych informacji zwrotnych rozwój umiejętności interpersonalnych.

Warunki ukończenia kursu

 • obecność na zajęciach;
 • aktywny udział w ćwiczeniach;
 • zdany test.

 


Rezerwuj kurs: Coaching w zarządzaniu

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola