• Strefa otwarta
  Strefa otwarta

Mechanizmy manipulacji językowej

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
9. listopad 2015
Kod:
26/SO
Odsłon:
6515
Cena:
250,00 PLN za kurs
Wykładowca:
mgr Ewa Gorlewska

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 30

Założenia i cele ogólne kursu    

Kurs „Mechanizmy manipulacji językowej” ma na celu uświadomienie młodym użytkownikom języka, że są narażeni na różnego rodzaju nieuczciwe komunikaty, które mogą prowadzić do przyjęcia przez nich postawy niezgodnej z ich przekonaniami. Podczas zajęć słuchacze powinni nauczyć się krytycznego słuchania wypowiedzi innych oraz zwracania uwago na odpowiedni dobór słów we własnej mowie. Uczestnicy kursu powinni umieć wskazać konkretne miejsca (słowa, argumenty, komunikaty pozawerbalne) w wypowiedzi współrozmówcy, które wskazują na nieetyczne wykorzystanie języka. Dodatkową umiejętnością jest obrona przed tego rodzaju wypowiedziami: użycie stosownego kontrargumentu lub wskazanie elementów komunikatu, mających cechy manipulacji.

Uwrażliwienie na techniki manipulacyjne w komunikatach językowych i umiejętność skutecznej obrony przed nimi jest czymś potrzebnym zwłaszcza młodym ludziom, który są podatni na wpływ innych. Warto zdawać sobie sprawę z tego, że narzędziem władzy nad drugim człowiekiem może być także język i dobrze jest uzbroić się w narzędzia pozwalające na skuteczne odparcie językowego ataku, jakim niewątpliwie jest manipulacja.

Do kogo skierowany jest kurs?

Kurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

Program kursu

 1. Czym jest manipulacja i w jaki sposób przejawia się w języku.
 2. Językowe przejawy manipulacji. Werbalne i pozawerbalne sposoby jej funkcjonowania.
 3. Kto nami steruje? Niebezpieczne sytuacje komunikacyjne.
 4. Mechanizmy manipulacji językowej w mediach masowych (głównie w programach informacyjnych i publicystycznych).
 5. Retoryka, perswazja, manipulacja – jak komunikat reklamowy steruje odbiorcą.
 6. Prezentacja punktu widzenia, czy chęć przekonania? Subtelne techniki manipulacyjne w felietonach dotyczących polityki i tematyki społecznej.
 7. Konfrontacje. Dialog polityczny jako „festiwal przekonywania”. Odkrywanie mechanizmów manipulacji językowej na przykładzie wybranych rozmów przedstawicieli sceny politycznej.
 8. Nie tylko media. „Terror językowy” ukryty w rozmowie potocznej.
 9. Co demaskuje nadawcę-manipulatora? Analiza wypowiedzi.
 10. Protest. Sposoby reagowania na elementy manipulacyjne w wypowiedzi rozmówcy.
 11. Walka na słowa. Warsztaty tworzenia tekstów z elementami manipulacji językowej, odkrywania mechanizmów przymusu komunikacyjnego i stosowania technik (samo)obrony.
 12. Manipulator wbrew woli. Na co powinniśmy uważać w swoich wypowiedziach, by nasz współrozmówca nie czuł się zobligowany do przyjęcia naszego punktu widzenia?
 13. Podsumowanie kursu. Zaliczenie zajęć. 

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

Uczestnicy:

 • wiedzą, czym jest manipulacja słowna, potrafią ją określić, zdefiniować;
 • wskazują mechanizmy manipulacji językowej w różnych typach wypowiedzi (pisanych i ustnych) i w różnych gatunkach;
 • podają przykłady wypowiedzi mających na celu zdemaskowanie manipulacji oraz bronę przed nieuczciwym współrozmówcą;
 • mają świadomość wagi słów i starają się we własnych wypowiedziać dobierać je tak, by zostały one odczytane zgodnie z intencją nadawcy i nie wzbudzały w odbiorcy stanu bycia zmuszonym do przyjęcia cudzych postaw i poglądów;
 • wiedzą, jakich słów, zwrotów i gestów należy unikać, by nasza wypowiedź nie została odczytana jako akt manipulacji językowej.

Warunki ukończenia kursu      

 • obecność;
 • aktywność na zajęciach;
 • analiza wybranego tekstu pod kątem zasobu.

 

 


Rezerwuj kurs: Mechanizmy manipulacji językowej

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola