• Strefa prawa
  Strefa prawa

Łacińskie zwroty i sentencje i ich zastosowanie w praktyce prawnej

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
29. kwiecień 2014
Kod:
2/PR
Odsłon:
5092
Cena:
115,00 PLN za kurs
Wykładowca:
dr Piotr Kołodko

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 13

Założenia i cele ogólne kursu    

Celem prowadzonego kursu jest wskazane słuchaczom znaczenia łacińskich zwrotów, paremii i innych wyrażeń, które mogą być używane w codziennej praktyce przez pracowników wszystkich szczebli administracji publicznej oraz przez przedstawicieli zawodów prawniczych zarówno przy przygotowywaniu wszelkich pism procesowych, jak i stosowane podczas posiedzeń (rozpraw).

Program kursu 

 1. Łacińskie zwroty, paremie i sentencje z zakresu prawa osobowego, rodzinnego i spadkowego.
 2. Łacińskie zwroty, paremie i sentencje z zakresu czynności prawnych.
 3. Łacińskie zwroty i paremiei sentencje  zakresu prawa rzeczowego.
 4. Łacińskie zwroty, paremie i sentencje z zakresu prawa obligacyjnego.
 5. Łacińskie zwroty, paremie i sentencjez zakresu prawa procesowego (w szczególności postępowanie cywilne).
 6. Łacińskie zwroty, paremie i sentencjez zakresu prawa publicznego.
 7. Ogólne sformułowania prawnicze (varia).

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

Po ukończeniu kursu słuchacz:

Wiedza:

 • zna i rozumie podstawową terminologię prawniczą i związaną z nią terminologię prawniczą;
 • zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa;

Umiejętności:

 • potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ujęciu interdyscyplinarnym;
 • umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z poszczególnych dziedzin prawa i powiązać ją z łacińską terminologią;

Kompetencje społeczne:

 • potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania;
 • potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny;
 • potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.

Warunki ukończenia kursu

Wymogiem koniecznym do ukończenia kursu jest napisanie krótkiego testu sprawdzającego nabytą wiedzę, składającego się z przetłumaczenia na język polski kilku sentencji i wyjaśnianiu kilkunastu zwrotów prawniczych (zarówno w translacji na język polski, jak i przekładzie zwrotu na język łaciński).

 


Rezerwuj kurs: Łacińskie zwroty i sentencje i ich zastosowanie w praktyce prawnej

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola