• Strefa prawa
  Strefa prawa

Nowy system utrzymania czystości i porządku w gminie – uwarunkowania prawne

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
29. kwiecień 2014
Kod:
5/PR
Odsłon:
3874
Cena:
79,00 PLN za kurs
Wykładowca:
dr Artur K. Modrzejewski

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 8

Założenia i cele ogólne kursu    

Przedstawienie założeń funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia  13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2012.391 j.t.)

Program kursu 

 1. Zadania gmin na podstawie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
 2. Spółdzielnia i wspólnota, jako właściciele nieruchomości;
 3. System selektywnej zbiórki – co oznacza selektywne zbieranie, postępowanie dowodowe w sprawie udowodnienia braku selektywnej zbiorki odpadów, kary za brak selektywnej zbiórki odpadów;
 4. Podmioty zobowiązane do składania deklaracji;
 5. Zasady ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 6. Konstrukcja uchwały w spr. metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty;
 7. Uchwała dot. terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za  gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 8. Uchwała dot. wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, w tym  terminów i miejsca składania deklaracji, wypełnianie wzoru deklaracji, analiza czynności w ramach postepowania sprawdzającego;
 9. Uchwała w spr. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w  zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę, w  szczególności ilość odpadów komunalnych , częstotliwość i sposób  świadczenia usług;
 10. Wójt (burmistrz, prezydent) jako organ egzekucyjny w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku;
 11. Wpływ wyroku TK z 28 listopada 2013 r. (Sygnatura akt K 17/12) na ustaw1) o utryzmaniu czystości i porządku praz rozwiązania prawne funkcjonujące w gminach.

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

Posiada wiedzę z zakresu znajomości przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Posiada praktyczne umiejętności związane z konstruowaniem aktów prawa miejscowego, konstruowania i wypełniania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Warunki ukończenia kursu

Obecność

 


Rezerwuj kurs: Nowy system utrzymania czystości i porządku w gminie – uwarunkowania prawne

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola