• Strefa prawa
  Strefa prawa

Określanie i pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
29. kwiecień 2014
Kod:
14/PR
Odsłon:
6013
Cena:
180,00 PLN za kurs
Wykładowca:
dr Rafał Dowgier

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 20

Założenia i cele ogólne kursu    

W pierwszej części szkolenia zaprezentowane zostaną podstawowy prawne poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W części drugiej analizie poddane zostaną uchwały w sprawach z zakresu opłaty śmieciowej, ze szczególnym uwzględnieniem w tym zakresie rozstrzygnięć sądów administracyjnych oraz regionalnych izb obrachunkowych.

Trzecia część szkolenia to analiza od podstaw, krok po kroku problematyki określania w drodze decyzji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz postępowania z nadpłatą powstałą w tej opłacie. Ponadto przedstawione zostaną zagadnienia związane ze stosowaniem ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w zakresie przedmiotowej opłaty oraz doręczeniami pism w postępowaniu podatkowym.

Program kursu 

I. Rodzaje opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

II. Uchwały w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w orzecznictwie sądów administracyjnych oraz regionalnych izb obrachunkowych.

III. Deklaracja w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jako podstawa do poboru opłaty:

 1. Kto ma obowiązek składania deklaracji dotyczącej opłaty śmieciowej, szczególnie w przypadku spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych?
 2. Jak powinno wyglądać składanie deklaracji w przypadku nieruchomości stanowiących przedmiot współwłasności lub współposiadania?
 3. Czy w deklaracji można wykazać opłatę należną od kilku nieruchomości?
 4. Za jaki okres należy naliczyć i wskazać w deklaracji kwotę opłaty śmieciowej?
 5. Czy można korygować deklaracje dotyczące opłaty śmieciowej?
 6. W jakich przypadkach należy składać nowe deklaracje?

IV. Jak poprawnie przeprowadzić postępowanie podatkowe w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?:

 1. Kiedy wydawana jest decyzja o wysokości opłaty?
 2. Jakie są konsekwencje uchylenia art. 6p ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, który przewidywał wydawanie decyzji o wysokości zaległości z tytułu opłaty śmieciowej?
 3. Wszczęcie postępowania w sprawie określenia opłaty śmieciowej - forma, data wszczęcia.
 4. Postępowanie dowodowe związane z określeniem opłaty:         
  • jak wzywać właścicieli nieruchomości do składania wyjaśnień;
  • przesłuchanie środka jako dowód w postępowaniun;
  • dowody z dokumentów, np. przestawianych przez firmy odpowiedzialne za odbiór odpadów;
  • szacowanie ilości odpadów powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze jako podstawa wydania decyzji określającej;
  • dowód z oględziń nieruchomości;
 5. Obowiązek prowadzenia metryki sprawy w związku z postępowaniami w zakresie określenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 6. Obowiązek zapewnienia dostępu do akt sprawy przed wydaniem decyzji.
 7. Jak powinna wyglądać prawidłowa decyzja określająca wysokość opłaty:
  • za jaki okreś wydawane sa tego rodzaju decyzje;
  • jakie elemety powinna zawierać decyzja określająca na kogo wystawia się decyzje w przypadku współwłasności;
  • czy kwota opłaty podlega zaokrągleniu;
 8. Terminy do załatwienia sprawy w postępowaniu podatkowym i skutki ich naruszenia.
 9. Doręczenia decyzji innych pism procesowych w świetle regulacji Ordynacji podatkowej.

V. Odsetki za zwłokę jako konsekwencja powstania zaległości w opłacie za gospodarowania odpadami komunalnymi

 1. Ile wynoszą odsetki od zaległości podatkowych i za jaki okres są naliczane?
 2. Kto oblicza odsetki?
 3. W jakich sytuacjach organ odstępuje od naliczania odsetek?

VI. Postępowanie związane z nadpłatami w opłacie śmieciowej

 1. W jakiej formie określić nadpłatę?
 2. Decyzje określające a decyzje stwierdzające nadpłatę.
 3. Kiedy możliwy jest zwrot nadpłaty bez wydawania decyzji?
 4. Zaliczanie nadpłat na poczet zobowiązań i zaległości podatkowych w podatkach i opłatach lokalnych.
 5. Forma, w jakiej zwraca się nadpłatę.

VII. Jakie kroki należy podjąć w przypadku złożenia odwołania od decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

 1. Obowiązek ustosunkowania się do zarzutów podniesionych w odwołaniu.
 2. W jakim terminie należy przekazać odwołanie wraz z aktami sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego?
 3. Czy organ może samodzielnie zmienić decyzję w skutek uwzględnienia zarzutów podniesionych w odwołaniu?

VIII. Indywidualne konsultacje

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

Słuchacze:

 • poznają systematykę oraz przepisy ustaw o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie w jakim dotyczy ona opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • poznają orzecznictwo sądów administracyjnych i rozstrzygnięcia regionalnych izb obrachunkowych z ww. zakresu;
 • udoskonalą umiejętność wykładni (interpretacji) przepisów prawa;
 • zdobędą praktyczną wiedzę umożliwiającą rozwiązanie praktycznych problemów związanych z poborem i określaniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Warunki ukończenia kursu

Warunkiem ukończenia kursu jest:

 • udzielenie przynajmniej 51% prawidłowych odpowiedzi w teście, który weryfikuje wiedzę z zakresu przedstawionego na spotkaniach;
 • przygotowanie projektu decyzji w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 


Rezerwuj kurs: Określanie i pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola