• Strefa prawa
  Strefa prawa

Opodatkowanie nieruchomości - problemy praktyczne

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
29. kwiecień 2014
Kod:
15/PR
Odsłon:
4953
Cena:
180,00 PLN za kurs
Wykładowca:
prof. zw. dr hab. Leonard Etel

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 20

Założenia i cele ogólne kursu    

Celem kursu, w pierwszej kolejności, jest przedstawienie obowiązujących w Polsce zasad opodatkowania nieruchomości. W ramach pierwszego panelu analizie zostanie poddana ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych w części regulującej podatek od nieruchomości oraz regulacje ustawy o podatku rolnym i leśnym w odniesieniu do opodatkowania gruntów podatkiem rolnym i leśnym. Prowadzone rozważania obok analizy aktów normatywnych będą wzbogacone o praktyczne przykłady konkretnych problemów związanych z opodatkowaniem nieruchomości wynikające przede wszystkim z orzecznictwa sądów administracyjnych.

Druga część kursu ma charakter problemowy. W ramach drugiego panelu zostaną przedstawione konkretne problemy związane z analizowaną materią, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień poruszanych w orzecznictwie sądów administracyjnych.

Program kursu 

Panel I. ABC opodatkowania nierchomości:

 1. Ogólny zarys opodatkowania nieruchomości w Polsce. Zakresy przedmiotowe podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
 2. Zakres przedmiotowy podatku od nieruchomości (podstawowe definicje: budynek, budowla, związek z prowadzeniem działalności gospodarczej)
 3. Zasady opodatkowania gruntów - jaki podatek?
 4. Kto płaci podatek od nieruchomości? Zagadnienia związane z przenoszeniem obowiązku podatkowego w drodze umów cywilnych. Trwały zarządca jako podatnika. Nieruchomości stanowiące współwłasność. Co to znaczy, że obowiązek podatkowy ma charakter solidarny?
 5. Zasady określania podstawy opodatkowania (powierzchnia użytkowa - jak ją prawidłowo ustalić?, podstawa opodatkowania budowli)
 6. Stawki podatku od nieruchomości (jak ustalać rodzaj budynku do potrzeb opodatkowania?, zasady określania stawek w uchwałach rad gmin, różnicowanie stawek)
 7. Tryb i warunki płatności podatku od nieruchomości (powstawanie i wygasanie obowiązku podatkowego, tzw. wakacje podatkowe przy nowych budynkach i budowlach, obowiązki związane ze złożeniem deklaracji oraz jej korektą, konsekwencje braku złożenia deklaracji, terminy płatności)
 8. Zwolnienia w podatku od nieruchomości (z czego wynikają?, jakie uprawnienia ma w tym zakresie rada gminy?, czy składa się deklaracje na nieruchomości zwolnione od podatku?)
 9. Jak krok po kroku wygląda kwestia rozliczenia podatku od nieruchomości (złożenie deklaracji, korekta deklaracji, wpłata podatku, co, gdy deklaracji nie złożono, kwestionowanie deklaracji przez organ podatkowy, decyzje określające wysokość zobowiązania podatkowego).

Panel II. Opodatkowanie nieruchomości - problemy praktyczne:

 • jak rozumieć trwałe związanie budynku z gruntem?
 • opodatkowanie tymczasowych obiektów budowlanych (kiosków, pawilonów, kontenerów)
 • czy można opodatkować instalacje w budynkach?
 • opodatkowanie budowli po wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego wyrobisk górniczych
 • opodatkowania garaży
 • możliwość opodatkowywania tablic reklamowych
 • jak opodatkować grunty sklasyfikowane jako dr-RIV, dr-N, Bp-RIV itp.?
 • kto płaci podatek od naniesień na gruncie oddanym w wieczyste użytkowanie?
 • opodatkowanie użytku rolnego będącego w posiadaniu przedsiębiorcy, prowadzącego działalność w zakresie obrotu nieruchomościami
 • częściowe wykorzystywane wybudowanego budynku, a powstanie obowiązku podatkowego
 • wydawanie decyzji określających po upływie okresu przedawnienia
 • grunty, budynki i budowle związanie z prowadzeniem działalności gospodarczej – definicja pojęcia
 • wyłączenie z definicji działalności gospodarczej (działalność rolnicza, leśna i wynajem pokoi gościnnych)
 • związanie a zajęcie na prowadzenie działalności gospodarczej
 • nieruchomości stanowiące współwłasność przedsiębiorcy
 • „względy techniczne” jako przesłanka zmniejszenia opodatkowania lub wyłączenia od opodatkowania nieruchomości przedsiębiorców
 • rozpoczęcie budowy i zakończenia budowy jako okoliczności, od których uzależnione jest powstanie obowiązku podatkowego
 • nieruchomości wpisane indywidualnie do rejestru zabytków oraz muzeów rejestrowych
 • inne

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

Słuchacze:

 • poznają systematykę oraz przepisy ustaw regulujących problematykę opodatkowania nieruchomości,
 • poznają orzecznictwo sądów administracyjnych,
 • udoskonalą umiejętność wykładni (interpretacji) przepisów prawa,
 • zdobędą praktyczną umożliwiającą rozwiązanie praktycznych problemów związanych z opodatkowaniem nieruchomości.

Warunki ukończenia kursu

Warunkiem ukończenia kursu jest: udzielenie przynajmniej 51% prawidłowych odpowiedzi w teście, który weryfikuje wiedzę z zakresu przedstawionego na spotkaniach.

 


Rezerwuj kurs: Opodatkowanie nieruchomości - problemy praktyczne

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola