• Strefa prawa
  Strefa prawa

Podstawy pozyskiwania funduszy europejskich

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
5. marzec 2015
Kod:
20/PR
Odsłon:
5264
Cena:
250,00 PLN za kurs
Wykładowca:
dr Agnieszka Piekutowska

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 20

Założenia i cele ogólne kursu    

Nabycie praktycznej umiejętności poszukiwania informacji o możliwości pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych a także pisania wniosków o dotację i konstruowania projektów.

Program kursu 

 1. Możliwości pozyskania środków z funduszy strukturalnych w latach 2014-2020 (Programy operacyjne w okresie programowania 2014-2020: instytucje odpowiedzialne za realizację programu; podział środków w ramach poszczególnych programów na priorytety; cel główny programu; cele szczegółowe; priorytety; działania; beneficjenci; kwalifikowane projekty i koszty);
 2. System przyjmowania i oceny wniosków, kryteria oceny projektów (ocena formalna i merytoryczna); Procedura składania wniosku o dofinansowanie. Procedura odwoławcza;
 3. Poszukiwanie informacji o możliwościach dofinansowania projektów. Inne  źródła współfinansowania projektów niż fundusze strukturalne;
 4. Tworzenie projektu: Formułowanie celu, zakładane rezultaty projektu. Matryca logiczna projektu, montaż finansowy (budżet projektu, koszty kwalifikowane), harmonogram projektu – metodyka;
 5. Generator wniosków aplikacyjnych – przygotowanie wniosku o dofinansowanie na podstawie przygotowanego projektu.

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

Wiedza:

 • uczestnik kursu  dysponuje wiedzą związaną z funkcjonowaniem polityki spójności w Polsce, zna zasady funkcjonowania funduszy zagranicznych dostępnych polskim beneficjentom;
 • uczestnik kursu posiada wiedzę z zakresu różnorodnej roli przypadającej polskim organom administracji publicznej w procesach zarządzania, wdrażania czy wykorzystywania dostępnych źródeł finansowania;
 • uczestnik kursu ma wiedzę, jakie są źródła współfinansowania projektów dostępne polskim beneficjentom, ma wiedzę metodologiczną z przygotowania projektów oraz wniosków o dofinansowanie.

Umiejętności:

 • student potrafi wykorzystać pozyskaną wiedzę w praktyce, z uwzględnieniem różnych ról w procesie zarządzania, wdrażania funduszy czy przygotowania projektów wykorzystujących dofinansowanie zagraniczne

Warunki ukończenia kursu

 • test z wiedzy o możliwościach pozyskania środków z funduszy strukturalnych w latach 2014-2020 (50% oceny)
 • aktywność podczas zajęć warsztatowych – podczas przygotowania projektów i wniosków o dofinansowanie (50% oceny)

 


Rezerwuj kurs: Podstawy pozyskiwania funduszy europejskich

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola