• Strefa prawa
  Strefa prawa

Pieniądz – geneza, istota, funkcjonowanie

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
29. kwiecień 2014
Kod:
24/PR
Odsłon:
5056
Cena:
79,00 PLN za kurs
Wykładowca:
dr Tomasz Machelski

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 8

Założenia i cele ogólne kursu    

Złożoność istoty pieniądza powoduje trudności w jego naukowym ujęciu. Z pewnością  jednak założyć można, iż istnieją dwa absolutne warunki funkcjonowania współczesnego systemu  pieniężnego: społeczne zaufanie do instytucji pieniądza oraz odpowiednie regulacje prawne. Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z uwarunkowaniami tego drugiego warunku, tj. funkcjonowania norm prawnych dotyczących powstawania (emisji) pieniądza i utrzymania jego wartości. Pomocne w tym celu będzie przedstawienie ewolucji pieniądza, w tym jego form i funkcji oraz ewolucji regulacji prawnych pieniądza.

Program kursu 

Część pierwsza - Ewolucja pieniądza oraz jego form i funkcji

 1. Formy pieniądza: wymiana bezpośrednia, wymiana pośrednia, monety, certyfikaty pieniężne, pieniądz fiducjarny, pieniądz kredytowy, pieniądz papierowy, pieniądz bezgotówkowy.
 2. Funkcje pieniądza: funkcja wymiany, funkcja pomiaru wartości, funkcja płatnicza, funkcja tezauryzacji, funkcja rozliczeniowa, pieniądz międzynarodowy.
 3. Konstrukcja prawna pieniądza.
 4. Pieniądz na tle teorii ekonomicznych.
 5. Ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania pieniądza.

Część II. Geneza i ewolucja regulacji prawnych pieniądza i systemu pieniężnego

 1. Najstarsze zbiory praw.
 2. Starożytność – Grecja i Rzym.
 3. Wczesne średniowiecze.
 4. Późne średniowiecze.
 5. Bankowość centralna – XVII-XVIII w.
 6. Klasyczny standard złota i wielkie kodyfikacje – XIX w.
 7. Pieniądz współczesny – XX w.

Część III. Współczesne regulacje prawne pieniądza i systemu pieniężnego

 1. Prawo międzynarodowe.
 2. Prawo UE.
 3. Regulacje krajowe (emisja pierwotna i emisja wtórna, wprowadzenie i wycofanie znaków pieniężnych, pieniądz jako prawny środek płatniczy, normy ochrony wartości pieniądza, pieniądz bezgotówkowy) wraz z perspektywą prawnoporównawczą.

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

Wiedza na temat ewolucji pieniądza, istoty i uwarunkowań jego funkcjonowania. Umiejętność analizy stanu finansów publicznych oraz na sytuacji na rynkach finansowych z uwzględnieniem perspektywy istoty prawnego środka płatniczego.

Warunki ukończenia kursu

 Zaliczenie pisemne

 


Rezerwuj kurs: Pieniądz – geneza, istota, funkcjonowanie

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola