• Strefa prawa
  Strefa prawa

Ustrój organów ochrony prawnej

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
29. kwiecień 2014
Kod:
27/PR
Odsłon:
4524
Cena:
320,00 PLN za kurs
Wykładowca:
Mariusz Stepaniuk / mgr Ewelina Gruszewska

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 40

Założenia i cele ogólne kursu    

Celem przedmiotu jest uzyskanie wiedzy z zakresu organizacji i funkcjonowania krajowych organów: kontroli państwowej, ochrony prawa i korporacji prawniczych. Przedmiotem wykładu jest omówienie zasad organizacji, działania i kompetencji wymienionych organów, z uwzględnieniem osobistego charakteru świadczonych przez nie usług, specjalistycznej wiedzy oraz niezależności zawodowej.

Ponadto wykład zmierza do przyswojenia przez studentów wymaganej terminologii prawno-konstytucyjnej. W efekcie student nabywa umiejętność definiowania i rozumienia pojęć z zakresu przedmiotu oraz korzystania z aktów prawnych.

Program kursu 

 1. Teoria organów państwowych: pojęcie organu; klasyfikacje organów; system organów. Pojęcie wymiaru sprawiedliwości. Konstytucyjne zasady organizacji i funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w RP. Prawo do obrony. Trybunał Stanu. Trybunał Konstytucyjny.
 2. Organy wymiaru sprawiedliwości. Konstytucyjne organy ochrony prawa: Krajowa Rada Sądownictwa, Sąd Najwyższy; sądy powszechne; sądy wojskowe, sądownictwo administracyjne.
 3. Najwyższa Izba Kontroli. Rzecznik Praw Obywatelskich. Rzecznik Praw Dziecka, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.
 4. Pozakonstytucyjne organy ochrony prawa: prokuratura, organy policyjne, służby specjalne w RP.
 5. Inspekcje, służby, urzędy.
 6. Korporacje ochrony prawa: pojęcie korporacji.
 7. Ustrój i podstawowe aspekty funkcjonowania adwokatury.
 8. Ustrój samorządu radcowskiego i podstawowe aspekty funkcjonowania radców prawnych.
 9. Ustrój samorządu komorniczego i podstawowe aspekty funkcjonowania komorników.
 10. Ustrój i podstawowe aspekty funkcjonowania polskiego notariatu.

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

Wiedza:

W wyniku przeprowadzonego wykładu student powinien:

 • wyliczyć źródła prawa w zakresie ustroju organów ochrony prawnej;
 • wymienić rodzaje ochrony prawnej;
 • klasyfikować organy ochrony prawnej;
 • definiować instytucje prawne z zakresu ustroju organów ochrony prawnej;
 • tłumaczyć znaczenie poszczególnych pojęć używanych przez prawodawcę;
 • znać treść regulacji prawnych dotyczących ustroju organów ochrony prawnej;
 • rozróżniać zakres zastosowania poszczególnych norm prawnych;
 • odtwarzać ratio legis poszczególnych unormowań.

Umiejętności:

W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć:

 • korzystać ze źródeł prawa, orzecznictwa i literatury fachowej oraz posługiwać się bibliografią;;
 • charakteryzować cechy i właściwości poszczególnych instytucji ustroju organów ochrony prawnej;
 • wykazywać podobieństwa i różnice pomiędzy poszczególnymi rodzajami organów ochrony prawnej;
 • interpretować przepisy z zakresu ustroju organów ochrony prawnej.

Kompetencje społeczne:

W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien nabyć następujące postawy:

 • postępowanie zgodne z zasadami etyki i przepisami prawa;
 • dbałość o przestrzeganie regulacji prawnych;
 • świadomość obowiązywania i znaczenia regulacji prawnych
 • w poszczególnych sferach życia codziennego;
 • świadomość konsekwencji prawnych, etycznych, obyczajowych, organizacyjnych naruszenia obowiązujących regulacji;
 • zdolność do oceny stanu prawnego i orzecznictwa;
 • świadomość różnorodności interpretacji prawnych;
 • wyrażanie ocen dotyczących potrzeby zmian legislacyjnych;
 • aktywność w samodzielnym wyrażaniu i uzasadnianiu swoich opinii;
 • rozumienie znaczenia obowiązywania i przestrzegania prawa dla społeczeństwa.

Warunki ukończenia kursu

Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które uczestniczyły przynajmniej w 80% wykładów (16 godzin). Osoby mające więcej niż 20% (4 godziny)  nieobecności nie mogą przystąpić do egzaminu.

Osoby, które ze względu na wyjątkowe sytuacje osobiste/zdarzenia losowe nie mogły uczestniczyć w więcej niż 20% wykładów po przedstawieniu odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego winny zaliczyć nieobecność poprzez zgłoszenie się na dyżur do wykładowcy i zaliczenie wskazanego przez wykładowcę ćwiczenia.  

Zaliczenie przedmiotu odbywa się poprzez rozwiązanie testu jednokrotnego wyboru, składającego się z trzech pytań.

Kryteria oceny

 • Na ocenę 3 50% punktów z testu plus 1 pkt - 59% punktów z testu
 • Na ocenę 3.5 60% - 64% punktów z testu
 • Na ocenę 4 65% -74% punktów z testu
 • Na ocenę 4.5 75% -84% punktów z testu
 • Na ocenę 5 85% -100% punktów z testu

 


Rezerwuj kurs: Ustrój organów ochrony prawnej

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola