• Strefa prawa
  Strefa prawa

Współpraca międzysektorowa i budowanie partnerstw lokalnych

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
29. kwiecień 2014
Kod:
28/PR
Odsłon:
4024
Cena:
250,00 PLN za kurs
Wykładowca:
dr Eliza Szadkowska

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 30

Założenia i cele ogólne kursu    

Szkolenie ma na celu wyposażenie uczestników w wiedzę i praktyczne umiejętności, które są niezbędne w efektywnej współpracy administracji i organizacji pozarządowych na poziomie lokalnym.

 • zlecanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym - procedury i praktyka;
 • budżet obywatelski (partycypacyjny) - tworzenie i wdrażanie;
 • inicjatywa lokalna - zasady i wdrażanie;
 • mechanizmy współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi;
 • nawiązywanie partnerstw międzynarodowych przez samorząd terytorialny i organizacje pozarządowe;
 • aspekty prawne, finansowo-księgowe, zarządzenie projektem w NGO;
 • mechanizmy efektywnych konsultacji społecznych na poziomie samorządu lokalnego;
 • współpraca organizacji pozarządowych z biznesem;
 • jak rozpocząć działalność pozarządową - krok po kroku;
 • jak budować partnerstwo i współpracę lokalną z poszanowaniem równości i różnorodności?

Program kursu 

Kurs prowadzony w małej, 16-osobowej grupie. W programie przewidziano krótkie wykłady tematyczne uzupełnione pracą w grupach oraz dyskusją:

Zagadnienia kursu w ramach poszczególnych zagadnień:

 1. Zagadnienia wprowadzające, definicje;
 2. Wskazanie regulacji prawnych;
 3. Mechanizmy wdrażania;
 4. Przykłady dobrych praktyk;
 5. Praca w grupach nad zagadnieniem;
 6. Dyskusja nad zagadnieniem kursu.

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

Na poziomie wiedzy:

 • podniesienie poziomu wiedzy na temat zadań i możliwości samorządu;
 • podniesienie poziomu wiedzy na temat potrzeb i celów organizacji pozarządowych;
 • zwiększenie świadomości nt. korzyści płynących ze współpracy administracji z sektorem pozarządowym;
 • podniesienie poziomu wiedzy nt. komunikacji werbalnej, niewerbalnej oraz barier komunikacyjnych;
 • przekazanie wiedzy nt. konstruowania efektywnego komunikatu;
 • podniesienie poziomu wiedzy na temat uwarunkowań prawnych współpracy administracji i NGO.

Na poziomie umiejętności:

 • nabycie umiejętności z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej;
 • nabycie umiejętności identyfikowania barier komunikacyjnych;
 • nabycie umiejętności konstruowania komunikatów zachęcających do współpracy;
 • nabycie umiejętności posługiwania się aktami prawnymi pomocnymi w nawiązaniu i utrzymaniu współpracy;
 • nabycie umiejętności poszukiwania źródeł finansowania działalności NGOs z budżetu jednostek samorządu terytorialnego i innych źródeł krajowych i zagranicznych.

Na poziomie postaw:

 • przełamanie barier psychologicznych i uprzedzeń w zakresie współpracy NGO z administracją;
 • pobudzenie kreatywności w zakresie możliwych obszarów współpracy;
 • uświadomienie znaczenia komunikacji werbalnej i niewerbalnej w procesie nawiązywania współpracy;
 • zachęcenie do budowania w środowiskach lokalnych trwałych partnerstw administracyjno-pozarządowych na rzecz rozwiązania konkretnych problemów.

Warunki ukończenia kursu

 • 100 % frekwencja podczas kursu;
 • zaliczenie testu sprawdzającego wiedzę.

 


Rezerwuj kurs: Współpraca międzysektorowa i budowanie partnerstw lokalnych

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola