• Strefa prawa
    Strefa prawa

Dostępność Funduszy Unii Europejskiej 2014 - 2020 dla osób z niepełnosprawnościami

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
Nigdy
Kod:
33/PR
Odsłon:
4577
Cena:
150,00 PLN za kurs
Wykładowca:
dr Anna Drabarz

Opis

Liczba godzin dydaktycznych 8

Założenia i cele ogólne kursu

Celem jest zapoznanie uczestników z istotą zasady równości szans i niedyskryminacji w obszarze dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz z wymogami prawnymi w tym zakresie wobec instytucji uczestniczących w realizacji programów w latach 2014-2020 oraz mają zastosowanie do programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej zarządzanych przez Polskę.

Do kogo skierowany jest kurs
Przedstawiciele i przedstawicielki instytucji odpowiedzialnych za realizację programów operacyjnych finansowanych z Funduszy Unii Europejskiej 2014 - 2020


Program kursu
1. Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, w systemie prawnym Unii Europejskiej i w prawie polskim
2. Agenda działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji w ramach funduszy unijnych 2014-2020
- ramy prawne dla realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami
- wymagania dla systemu instytucjonalnego zgodnego z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami
- działania na rzecz równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w latach 2014-2020
3. Wytyczne Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020
- podstawa prawna
- zakres regulacji
- narzędzia i procedury
4. Praktyczny wymiar dostępności Funduszy Unii Europejskiej dla osób z niepełnosprawnościami – od planowania do ewaluacji / ćwiczenia warsztatowe

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu
Uczestnicy kursu nabędą wiedzę i umiejętności w zakresie:
- podstaw prawnych i dokumentów obowiązujących w odniesieniu do zasady równości szans i niedyskryminacji w obszarze dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w realizacji Funduszy Unii Europejskiej w latach 2014-2020;
- sposobów realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji w obszarze dostępności dla osób z niepełnosprawnościami przez instytucje uczestniczące w realizacji programów na wszystkich etapach realizacji m.in. programowania, wdrażania, monitorowania i ewaluacji

Warunki ukończenia kursu
Warunkiem ukończenia kursu są: obecność i aktywność podczas zajęć warsztatowych


Rezerwuj kurs: Dostępność Funduszy Unii Europejskiej 2014 - 2020 dla osób z niepełnosprawnościami

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola