• Strefa prawa
    Strefa prawa

Przedsiębiorca pracodawcą - praktyczne aspekty stosowania i wykładni prawa pracy

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
26. styczeń 2016
Kod:
34/PR
Odsłon:
3805
Cena:
350,00 PLN za kurs
Wykładowca:
dr Anna Drabarz /mgr Tomasz Kałużny

Opis

Liczba godzin dydaktycznych 18

Założenia i cele ogólne kursu

Celem jest zapoznanie uczestników z ostatnimi zmianami prawa pracy i aspektami prawnymi aktualnych wyzwań w obszarze zatrudnienia.

Do kogo skierowany jest kurs?

Przedsiębiorcy, pracodawcy, pracownicy działów kadr, osoby zainteresowane obowiązującym prawem pracy.

Program kursu

1. NOWOCZESNE PRAWO PRACY
– wpływ regulacji unijnych na stosowanie i wykładnię prawa pracy – przedstawienie i omówienie źródeł prawa pracy (z odniesieniem do praktycznych aspektów stosowania i wykładni prawa przez pryzmat regulacji unijnych), odniesienie do najnowszych regulacji z zakresu prawa pracy, w tym dotyczących zawierania umów terminowych i zatrudniania cudzoziemców.
2. ZAWIERANIE UMÓW O PRACĘ
– omówienie ustawy z dnia 25.06.2015r. o zmianie ustawy Kodeks pracy i niektórych ustaw (Dz.U.2015.1220) w zakresie: rodzajów umów o pracę; przesłanek zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę na okres próbny; zasad zatrudniania pracowników na podstawie umów o pracę na czas określony; zasad rozwiązywania umów o pracę z pracownikami zatrudnionymi na podstawie umów o pracę na czas określony, z odniesieniem do rozwiązywania umów o pracę zawartych na czas nieokreślony; zwalniania pracowników z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia.
3. ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW
– przedstawienie i omówienie przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców; swobodny przepływ pracowników państw członkowskich UE a zatrudnianie obywateli państw trzecich; zezwolenia na pracę; zezwolenia na pobyt czasowy i pracę; zatrudnianie bez zezwolenia na pracę; powierzanie pracy na podstawie oświadczenia; obowiązki pracodawcy wobec zatrudniania cudzoziemców; możliwości wsparcia pracodawców w poszukiwaniu pracowników; analiza informacji i wskazówek praktycznych zamieszczanych na stronach internetowych właściwych instytucji.
4. ZAJĘCIA WARSZTATOWE
– praca na studiach przypadków z zakresu aktywności przedsiębiorcy w ramach pracowniczego i pozapracowniczego zatrudnienia, w tym w zakresie realizacji czynności w postępowaniu sądowym w sprawach z zakresu prawa pracy:
a) nawiązywanie stosunku pracy (stosunek pracy a umowy cywilnoprawne, "samozatrudnienie", kontrakty menadżerskie, zawieranie umów o pracę z członkami zarządów spółek kapitałowych, umowy na zastępstwo, umowy o praktyki absolwenckie, zatrudnienie tymczasowe a outsourcing,
b) informowanie o warunkach zatrudnienia, zapoznawanie z regulacjami wewnętrznymi oraz przepisami i zasadami BHP, prowadzenie akt osobowych i dokumentacji związanej z zatrudnieniem,
c) obowiązki pracodawcy i pracownika - realizacja treści umowy o pracę, w tym zagadnienia związane z delegowaniem pracowników,
d) wzajemne relacje pracownika i pracodawcy w ramach realizacji roszczeń pracowniczych (spory o ustalenie istnienia stosunku pracy, dotyczące rozwiązania umowy o pracę, w tym z przyczyn niedotyczących pracownika, roszczenia pracownicze wynikające z przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę),
e) aktywność przedsiębiorcy w realizacji roszczeń pracowniczych przez pryzmat możliwości redukcji czasu i kosztów postępowań sądowych oraz stosowania alternatywnych metody rozwiązywania sporów.

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

Uczestnicy kursu nabędą wiedzę i umiejętności w zakresie stosowania obowiązujących przepisów prawa pracy w odniesieniu do zakresu, w tym dotyczących zawierania umów terminowych i zatrudniania cudzoziemców.

Warunki ukończenia kursu

Warunkiem ukończenia kursu są: obecność i aktywność podczas zajęć warsztatowych.


Rezerwuj kurs: Przedsiębiorca pracodawcą - praktyczne aspekty stosowania i wykładni prawa pracy

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola