Wizja

 

  • Badania naukowe nad kształceniem ustawicznym w zakresie objętym działalnością Uniwersytetu Otwartego.

  • Uniwersytet Otwarty może stać się platformą stworzenia niestandardowej oferty dydaktycznej otwartego kształcenia w ramach Sieci Uniwersytetów Pogranicza (np. organizacja szkół letnich itp.).

  • Stworzenie oferty kształcenia dla obywateli z Europy Wschodniej (Ukraina, Białoruś i in.).

  • Rozszerzenie zakresu działania biura UO UwB w kierunku zintegrowania i wzmocnienia marketingowego oferty studiów podyplomowych wszystkich wydziałów UwB.

  • Rozwój metod kształcenia na odległość, które umożliwią słuchaczom naukę w dowolnym miejscu i czasie bez konieczności fizycznego bycia na zajęciach (wykorzystanie platformy e-learningowej, gdzie będą dostępne materiały z zajęć, możliwość kontaktu z wykładowcami za pomocą takich narzędzi jak chat, wideokonferencje, fora, możliwość wymiany pomysłów i idei z innymi studentami).