Zasady rekrutacji i uczestnictwa w kursach dokształcających organizowanych przez Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu w Białymstoku

§1

Niniejsze zasady mają zastosowanie do kursów dokształcających prowadzonych przez Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu w Białymstoku, dalej UO UwB, oraz określają prawa i obowiązki ich Uczestników.

§2

1. Kursy UO UwB są formą kształcenia przeznaczoną dla wszystkich osób bez względu na posiadane wykształcenie, wiek, kwalifikacje zawodowe.
2. Osoby poniżej 16 roku życia muszą posiadać zgodę pełnoletniego opiekuna prawnego na uczestniczenie w kursach UO UwB.

§3

1. Kursy będą się odbywać w pomieszczeniach Uniwersytetu w Białymstoku. W wyjątkowych sytuacjach kursy mogą być organizowane poza obiektami UwB.
2. Przez godzinę kursu rozumie się godzinę dydaktyczną (45 minut). 

§4

1. Kursy mogą być prowadzone przez pracowników UwB, doktorantów jak i osoby z zewnątrz.
2. Zapisy na kursy odbywają się w terminach podawanych przez Biuro UO UwB.

§5

Uczestnicy ubiegający się o przyjęcie na kursy UO UwB są zobowiązani do złożenia zgłoszenia w formie elektronicznej przez formularz zgłoszeniowy dostępny na oficjalnej stronie internetowej UO UwB (www.uo.uwb.edu.pl) bądź pisemnej na wydrukowanym formularzu zgłoszeniowym oraz ewentualnie innych dokumentów wskazanych w szczegółowych warunkach rekrutacji na kurs.
Jeżeli Uczestnik nie posiada dostępu do Internetu i adresu poczty elektronicznej może zapisać się na kurs w Biurze UO UwB (Wydział Prawa, ul. Mickiewicza 1, pokój 101 na parterze) wypełniając formularz zgłoszeniowy w wersji papierowej.
Przyjęcie na kurs następuje na podstawie kolejności złożonych formularzy zgłoszeniowych oraz terminowego uiszczenie opłat.

§6

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest zawarcie pisemnej umowy miedzy Uczelnią a uczestnikiem o warunkach odpłatności za kurs dokształcający.
Opłatę za kurs należy wpłacić na konto o numerze: 94 1160 2202 0000 0002 5629 4452

Uniwersytet w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 14
15-097 Białystok
z dopiskiem Uniwersytet Otwarty UwB, podając imię i nazwisko Uczestnika oraz numer kursu.
2. Dodatkowe opłaty za kursy dokształcające mogą być pobierane za:
- podręczniki,
- inne materiały niezbędne do przeprowadzenia kursu.

§7

1. Warunkiem ukończenia kursu jest zaliczenie przez Uczestnika programu kursu.
2. UO UWB wydaje Uczestnikom świadectwa ukończenia kursu dokształcającego według wzoru określonego w odrębnych przepisach.
3. Warunkiem otrzymania świadectwa jest wywiązanie się z obowiązków określonych w ust. 1.

§8

Istnieje możliwość złożenia zamówienia na konkretny kurs. W tym celu należy się skontaktować z Biurem UO UwB. Minimalna ilość uczestników kursu zleconego to 10 osób.